Πιστοποίηση Ανυψωτικών μηχανημάτων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) είναι φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. ως προς το ISO 17020.

Παρέχει:

– υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους σε βιομηχανικά προϊόντα, ανυψωτικά μηχανήματα και συστήματα διακίνησης.

Στο τέλος του ελέγχου, ενημερώνεστε απ’ τους ειδικούς μας για το αποτέλεσμά του. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, εκδίδεται η σχετική πιστοποίηση. Σε περίπτωση που ο έλεγχος βρει κάποιο σφάλμα, οι ειδικοί μας σας ενημερώνουν για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που χρειάζονται ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ορισμός Ανυψωτικού Μηχανήματος: Ανυψωτικό μηχάνημα είναι μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στον χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. Σύμφωνα με την από 18.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7304 επιστολή του Ε.ΣΥ.Δ., οι φορτωτές και οι εκσκαφείς δεν αποτελούν ανυψωτικά μηχανήματα (ΕΣΥΔ_7304_18.09.2019).

Έλεγχος των Ανυψωτικών Μηχανημάτων: Ο έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων, βάσει νομοθεσίας,  είναι υποχρεωτικός και διενεργείται σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186/25.08.2003, (Υ.Α. 15085/593/2003) και την Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ. ΚΟ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ/01/00/10.10.2013. Η μη επίδειξη Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων επιβάλλει πρόστιμο 2.500€ ανά περίπτωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013, άρθρο 2, σελ 3, παρ. ΙΙΙ, (Υ.Α. 27397/122/19.08.2013).

Πιο συγκεκριμένα η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) εκδίδει: