Εκπαίδευση

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), ως ειδικός στην πιστοποίηση ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας ανυψωτικών μηχανημάτων, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας και υγείας ως προς τη χρήση τους, π.χ. γερανοί, γερανογέφυρες, περονοφόρα, παλετοφόρα, κλαρκ, αναβατόρια, πλατφόρμες εργασίας, εργοεξέδρες, καλαθοφόρα, βαρούλκα, παλάγκα, βίντσια.

Σε ποιους απευθύνεται

Κατάρτιση επαγγελματιών συναφών ειδικοτήτων

Με στόχο την ανανέωση της γνώσης των επαγγελματιών στα νέα δεδομένα και έχοντας πάντα προτεραιότητα η τεχνογνωσία να παραμένει το υψηλότερο επίπεδο, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας και υγείας χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων απευθύνονται στους επαγγελματίες των αρμόδιων τμημάτων της εταιρείας όπως βοηθούς και χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και σε όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στη λειτουργία και τη συντήρησή τους (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι αποθηκών, τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, συντηρητές, υπεύθυνους τμημάτων ανταλλακτικών, σε στελέχη τμημάτων logistics κ.λπ).

Σκοπός

Θεωρία σε συνδυασμό με εμπειρία.

Οι νέες θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασμό με την προϋπάρχουσα εμπειρία, ενισχύουν και εμπλουτίζουν την κατάρτιση του κάθε επαγγελματία. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα (γερανοί, γερανογέφυρες, περονοφόρα, παλετοφόρα, κλαρκ, αναβατόρια, πλατφόρμες εργασίας, εργοεξέδρες, καλαθοφόρα, βαρούλκα, παλάγκα, βίντσια) της εταιρείας με ασφάλεια και εμπιστοσύνη, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν και μαθαίνοντας πώς να εκτελούν τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης (κίνηση, ανύψωση – κατάβαση φορτίου, κ.λπ.) αυτών των οχημάτων/μηχανημάτων, καθώς και των εξαρτημάτων τους (συρματόσχοινα, ιμάντες, γάντζοι, κτλ.).

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων μπορεί να είναι:

 1. Ασφαλής Χειρισμός
 2. Καθοδήγηση-Σήματα
 3. Κίνδυνοι από την παρουσία εργαζομένων στον χώρο λειτουργίας των ανυψωτικών
 4. Μέσα Ατομικής Προστασίας Χειριστών (ΜΑΠ)
 5. Υπολογισμοί για την ανυψωτική ικανότητα των συρματόσχοινων
 6. Ανάγνωση Πινάκων
 7. Λίπανση Συρματόσχοινων
 8. Ιμάντες Ανάρτησης
 9. Έλεγχος Συρματόσχοινων και ανυψωτικών μηχανών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ
 10. Παλάγκα – Κρικοπάλαγκα
 11. Ανυψωτική Ικανότητα Γερανογεφυρών
 12. Οδήγηση Γερανογεφυρών (χρήση χειριστηρίου)
 13. Καθήκοντα χειριστών πριν και κατά τη διάρκεια της γερανογέφυρας
 14. Ζυγοί Ανύψωσης
 15. Επικίνδυνες ενέργειες
 16. Σήμανση ασφαλείας
 17. Μέσα ατομικής προστασίας
 18. Κέντρο βάρους – ευστάθεια γερανού
 19. Είδη φορτίων και έλεγχος αυτών

Τα σεμινάρια είναι σύγχρονα ενώ η ύλη τους διδάσκεται με ενδιαφέροντα τρόπο ώστε η γνώση να αφομοιωθεί με ευκολία. Επίσης, συνοδεύονται από σύντομο εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) για κινδύνους από χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
Επιπρόσθετα, τα σεμινάρια αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αξιοπιστίας καθώς πραγματοποιούνται επίσης από μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Ασφάλειας της Διεύθυνσης Συνθηκών του Υπουργείου Εργασίας, η οποία είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας.

Είμαστε στη διάθεση σας για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας και υγείας χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να τις αξιολογήσουμε από κοντά.