Πιστοποίηση Αντλιών σκυροδέματος

Το προσωπικό της Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) είναι εξειδικευμένο στις αντλίες σκυροδέματος, διενεργώντας αρχικό και περιοδικό έλεγχο σωστής λειτουργίας και ασφάλειας (υδραυλικά συστήματα, μηχανολογικά συστήματα, ενσύρματα τηλεχειριστήρια κτλ.).

Leave a comment