Πιστοποίηση Ανυψωτικών Γερανών Λιμένων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas), παρέχοντας ολοκληρωμένο εύρος ελέγχου σε κάθε μορφής ανυψωτικό μηχάνημα, είναι διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. για ανυψωτικό εξοπλισμό ως προς το ISO 17020.

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί έναν πολύτιμο και αξιόπιστο συνεργάτη σας για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης και σε γερανούς λιμένων.

Η TBC βάσει του Κανονισμού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003) διαθέτει καταρτισμένους μηχανολόγους σε:

  1. ανυψωτικά μηχανήματα
  2. βιομηχανικά προϊόντα
  3. συστήματα διακίνησης.

Ειδικότερα το προσωπικό της TBC είναι εξειδικευμένο σε ανυψωτικούς γερανούς λιμένων & οικοδομικούς πυργογερανούς, οι οποίοι ως προς την επικινδυνότητα τους ταξινομούνται στην κατηγορία Υ1.

H πιστοποίηση και ο έλεγχος μηχανημάτων ανύψωσης και έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικός από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) και ο ανυψωτικός εξοπλισμός ελέγχεται ξανά από ειδικούς συμβούλους ασφαλείας σε χρονικά διαστήματα βάσει της κατηγορίας επικινδυνότητας που έχουν ταξινομηθεί.

Leave a comment