Πιστοποίηση Ανυψωτικών Γερανογεφυρών

Βάσει της ΚΥΑ οικ. 15085/593/20-8-03 (ΦΕΚ1186Β’/25-8-03) “Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων” ισχύουν τα εξής:

Οι Γερανογέφυρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε τακτικό έλεγχο:
σε Αρχικό έλεγχο (τύπος ΑΑ) για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασης και καλής λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος
σε Περιοδικό επανέλεγχο (τύπος Α/πλήρης έλεγχος και τύπος Β/μερικός έλεγχος).

Ο έλεγχος των γερανογεφυρών πρέπει να διενεργείται από διαπιστευμένη εταιρεία πιστοποίησης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, γίνεται σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης με τους διενεργούμενους ελέγχους και τις δοκιμές και έπειτα, εκδίδεται Πιστοποιητικό ελέγχου.

Οι Γερανογέφυρες που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να πιστοποιηθούν βάσει τύπου ΑΑ δηλαδή να διαθέτουν μελέτη.

Οι Γερανογέφυρες πρέπει να συνοδεύονται από βιβλίο συντήρησης και ελέγχων στο οποίο αναγράφονται οι εκάστοτε βλάβες και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Τα ανυψωτικά μηχανήματα φορτίου χρήσης άνω των 1000 κιλών πρέπει να είναι εξοπλισμένα με διατάξεις ασφαλείας (κόφτης υπερφόρτωσης βαρούλκου, τερματοδιακόπτης φορείου και πορείας γερανογέφυρας, φάρος με σειρήνα, stop, ασφαλείας στο χειριστήριο).

Leave a comment