Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας πραγματοποίει  εκπαιδευτικά σεμινάρια
ασφάλειας και υγείας στη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων
(γερανούς, γερανογέφυρες, περονοφόρα, παλετοφόρα, κλαρκ, αναβατόρια, πλατφόρμες εργασίας, εργοεξέδρες, καλαθοφόρα, βαρούλκα, παλάγκα, βίντσια)

 

Σε ποιους απευθύνεται

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας και υγείας χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων, απευθύνονται σε βοηθούς και χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί, γερανογέφυρες, περονοφόρα, παλετοφόρα, κλαρκ, αναβατόρια, πλατφόρμες εργασίας, εργοεξέδρες, καλαθοφόρα, βαρούλκα, παλάγκα, βίντσια), καθώς και σε όσους εργαζόμενους εμπλέκονται στη λειτουργία και τη συντήρησή τους (υπεύθυνοι αποθηκών, εργαζόμενοι αποθηκών, τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, συντηρητές, υπεύθυνους Τμημάτων Ανταλλακτικών, σε στελέχη Τμημάτων Logistics κλπ

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να είναι σε θέση να εργάζονται με τα ανυψωτικά και μεταφορικά μηχανήματα (γερανοί, γερανογέφυρες, περονοφόρα, παλετοφόρα, κλαρκ, αναβατόρια, πλατφόρμες εργασίας, εργοεξέδρες, καλαθοφόρα, βαρούλκα, παλάγκα, βίντσια)  της εταιρείας με ασφάλεια, έχοντας πλήρη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν και θα μάθουν τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης (κίνηση, ανύψωση – καταβίβαση φορτίου, κ.λπ.) αυτών των οχημάτων/μηχανημάτων, καθώς και των εξαρτημάτων τους (συρματόσχοινα, ιμάντες, γάντζοι,  κ.λπ.).

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων μπορεί να είναι:

 1. Ασφαλής Χειρισμός
 2. Καθοδήγηση-Σήματα
 3. Κίνδυνοι από την παρουσία εργαζομένων στον χώρο λειτουργίας των ανυψωτικών
 4. Μέσα ατομικής προστασίας χειριστών
 5. Υπολογισμοί για την ανυψωτική ικανότητα των συρματόσχοινων
 6. Ανάγνωση πινάκων
 7. Λίπανση συρματόσχοινων
 8. Ιμάντες ανάρτησης
 9. Έλεγχος συρματόσχοινων και ανυψωτικών μηχανών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ
 10. Παλάγκα – Κρικοπάλαγκα
 11. Ανυψωτική ικανότητα γερανογεφυρών
 12. Οδήγηση γερανογεφυρών (χρήση χειριστηρίου)
 13. Καθήκοντα χειριστών πριν και κατά τη διάρκεια της γερανογέφυρας
 14. Ζυγοί Ανύψωσης
 15. Επικίνδυνες ενέργειες
 16. Σήμανση ασφαλείας
 17. Μέσα ατομικής προστασίας
 18. Κέντρο βάρους – ευστάθεια γερανού
 19. Είδη φορτίων και έλεγχος αυτών

Τα σεμινάρια συνοδεύονται από σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο
για κινδύνους από χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από μέλη του μητρώου εκπαιδευτών ασφάλειας
της Διεύθυνσης Συνθηκών του υπουργείου Εργασίας

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφάλειας και υγείας χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων