Πιστοποίηση Ανυψωτικών Υδραυλικών Γερανών επί οχημάτων

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) αναλαμβάνει τη διενέργεια ελέγχου για Υδραυλικούς Γερανούς Οχημάτων για Μικτό Βάρος Οχήματος έως 8ton, έως 26ton, έως 33ton κτλ.

Leave a comment