Πιστοποίηση Ανυψωτικών Πλατφορμών Εργασίας (εργοεξέδρες)

Η Πιστοποίηση για το Ανυψωτικό Πλατφορμών Εργασίας ή τα Ανυψωτικά Πλατφορμών Εργασίας σας αποτελεί για σας την πιο σημαντική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας σας στους περισσότερους βιομηχανικούς και εργοταξιακούς χώρους που χρειάζονται κάθετη προσέγγιση.

Η διαδικασία πιστοποίησης της ασφαλούς λειτουργίας ενός ανυψωτικού περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο / Θεώρηση Βιβλίων Συντήρησης / Επιθεωρήσεων, Βιβλίων Οδηγιών χρήσης  καθώς επίσης Πιστοποιητικών προηγουμένων επιθεωρήσεων, εξαρτημάτων, συρματόσχοινων
  •  Έλεγχο πληρότητας των απαιτήσεων σε σήμανση και μηχανισμούς ασφαλείας
  • Έλεγχο πριν τη θέση σε λειτουργία
  • Έλεγχος σε Μηχανολογικά – Ηλεκτρικά μέρη
  • Λειτουργικό έλεγχο χωρίς φορτίο και με φορτίο
  • Λειτουργικό έλεγχο όλων των μηχανισμών ασφαλείας

Η Πιστοποίηση εξασφαλίζει επίσης τη σταθερότητα και την αυξημένη ανυψωτική ικανότητα της εργοεξέδρας.

Leave a comment