Καταργήσεις / Ανακλήσεις Πιστοποιητικών Συστημάτων Διαχείρισης

Η Technical Bureau Certifications έχει το δικαίωμα να προβεί σε κατάργηση ή ανάκληση πιστοποιητικού σε περίπτωση που:

  • Η εταιρεία παραβιάσει όρο του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και της σχετικής Σύμβασης, προβαίνει σε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού ή του λογοτύπου, ή τα χρησιμοποιεί με τρόπο αντίθετο προς στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.
  • Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης επιτήρησης δεν δικαιολογεί τη διατήρηση του πιστοποιητικού και του λογότυπου ή αυτή δεν δύναται να διεξαχθεί για λόγους που δεν ανάγονται στην Technical Bureau Certifications αλλά αφορούν τον Οργανισμό.
  • Η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
  • Η εταιρεία δεν καταβάλλει την αμοιβή και τυχόν δαπάνες στην Technical Bureau Certifications και μάλιστα μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί από αυτήν.
  • Η εταιρεία ζητήσει κατάργηση του πιστοποιητικού για λόγους που δεν ανάγονται στην Technical Bureau Certifications αλλά αφορούν τον Οργανισμό.