Εταιρεία

Η Technical Bureau Certifications είναι φορέας πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Η Technical Bureau Certifications δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Ηράκλειο – Χανιά – Ρέθυμνο – Λάρισα – Καβάλα – Ιωάννινα – Ρόδος – Χίος – Μυτιλήνη – Καλαμάτα – Σκάλα Λακωνίας – Τρίκαλα – Βόλος – Χαλκίδα – Σέρρες – Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη).

Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, συστήματα διακίνησης και βιομηχανικών προϊόντων

Στο πελατολόγιο της περιλαμβάνονται επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.

Στόχος της Technical Bureau Certifications είναι η υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται με άρτια καταρτισμένους ελεγκτές μηχανολόγους αλλά και με συμβούλους στην ασφάλεια των ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων διακίνησης και βιομηχανικών προϊόντων

Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Βάσει του σχετικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, πρέπει από τον Φορέα Πιστοποίησης να πραγματοποιούνται οι πιο κάτω έλεγχοι σε Ανυψωτικά Μηχανήματα:

1. Αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αµέσως µετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού µηχανήµατος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος µετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, Μέση και Χαµηλή). Επίσης διενεργείται και σε ανυψωτικά µηχανήµατα που έχουν υποστεί επανασυναρµολόγηση, µετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισηµαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά µηχανήµατα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά µετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρµολογήθηκαν, µετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή µετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά µηχανήµατα που κατασκευάστηκαν µετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ∆ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΚ και σήµανσης CE.

2. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ (σύµφωνα µε την § 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προ-απαιτούµενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά (σύµφωνα µε την § 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούµενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούµενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το µηχάνηµα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν  εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

3. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και µετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ» ή «ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ή «ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ», για όλα τα σηµεία ελέγχου. Επιπλέον, σύµφωνα µε την § 4.8 της ΚΥΑ 15085/593/2003 – ΦΕΚ 1186Β/2003, ο φορέας πρέπει να τεκµηριώνει οποιαδήποτε απόφαση µείωσης των χρονικών διαστηµάτων

Δείτε τα στοιχεία της εταιρίας σε αρχείο pdf:

TBC Hellas Στοιχεία

 

 

Συμπληρώστε την φόρμα προσφοράς