Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Βάσει του σχετικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, πρέπει από τον Φορέα Πιστοποίησης να πραγματοποιούνται οι πιο κάτω έλεγχοι σε Ανυψωτικά Μηχανήματα:

1. Αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αµέσως µετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού µηχανήµατος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος µετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, Μέση και Χαµηλή). Επίσης διενεργείται και σε ανυψωτικά µηχανήµατα που έχουν υποστεί επανασυναρµολόγηση, µετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισηµαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά µηχανήµατα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά µετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρµολογήθηκαν, µετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή µετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά µηχανήµατα που κατασκευάστηκαν µετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ∆ήλωσης Συµµόρφωσης ΕΚ και σήµανσης CE.

2. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ. (σύµφωνα µε την § 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προ-απαιτούµενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά. (σύµφωνα µε την § 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούµενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούµενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το µηχάνηµα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν  εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

3. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και µετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ» ή «ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» ή «ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ», για όλα τα σηµεία ελέγχου. Επιπλέον, σύµφωνα µε την § 4.8 της ΚΥΑ 15085/593/2003 – ΦΕΚ 1186Β/2003, ο φορέας πρέπει να τεκµηριώνει οποιαδήποτε απόφαση µείωσης των χρονικών διαστηµάτων