Καταργήσεις / Ανακλήσεις Πιστοποιητικών Συστημάτων Διαχείρισης

Η Technical Bureau Certifications έχει το δικαίωμα να προβεί σε κατάργηση ή ανάκληση πιστοποιητικού σε περίπτωση που: Η εταιρεία παραβιάσει όρο του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και της σχετικής Σύμβασης, προβαίνει σε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού ή του…

Read more