Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) είναι ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης & ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως προς το ISO 17020. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης & Πιστοποίησης (Ηellas Cert).

Η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas) , έχοντας επενδύσει στην επέκτασή της, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Ηράκλειο – Χανιά – Ρέθυμνο – Λάρισα – Καβάλα – Ιωάννινα – Ρόδος – Χίος – Μυτιλήνη – Καλαμάτα – Σκάλα Λακωνίας – Τρίκαλα – Βόλος – Χαλκίδα – Σέρρες – Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη).

Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων διακίνησης και βιομηχανικών προϊόντων υψηλού επιπέδου. Στο πελατολόγιο της Technical Bureau Certifications (TBC Hellas)  περιλαμβάνεται ένα πλήθος εταιρειών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα (π.χ. πολυεθνικές εταιρείες, ελληνικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί).

Οι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα τόσο πριν την πρώτη χρήση όσο και περιοδικά κατά τη διάρκεια χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος.

Γνώση-Εμπειρία-Τεχνογνωσία

Στόχος της Technical Bureau Certifications (TBC Hellas)  είναι οι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από ένα σύνολο εξειδικευμένων επαγγελματιών όπως: άρτια καταρτισμένοι ελεγκτές μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τεχνικοί αλλά και σύμβουλοι στην ασφάλεια των ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων διακίνησης και βιομηχανικών προϊόντων. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας διαθέτει ευρεία γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε οι έλεγχοι που διεξάγει να εξασφαλίζουν ότι ο ανυψωτικός εξοπλισμός του πελάτη συμμορφώνεται με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι επιθεωρήσεις γίνονται βάσει αντικειμενικών διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται η αμερόληπτη και σωστή έκβαση συμπερασμάτων.

Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Βάσει του σχετικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οι παρακάτω έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί:

1. Αρχικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, μέση και χαμηλή). Επίσης, διενεργείται και σε ανυψωτικά μηχανήματα που έχουν υποστεί επανασυναρμολογήση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισημαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ και σήμανσης CE.

2. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ (σύμφωνα µε την § 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προαπαιτούμενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά (σύμφωνα µε την § 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούμενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούμενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το μηχάνημα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

3. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και μετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΌ» ή «ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ» ή «ΜΕ ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΟ» για όλα τα σημεία ελέγχου. Επιπλέον, σύμφωνα µε την § 4.8 της ΚΥΑ 15085/593/2003 – ΦΕΚ 1186Β/2003, ο φορέας πρέπει να τεκμηριώνει οποιαδήποτε απόφαση μείωσης των χρονικών διαστημάτων.

Επομένως, είναι σαφές, πως η TBC παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης, διαθέτοντας προσωπικό υποστήριξης & επιθεώρησης σε όλη την Ελλάδα.