Διαπιστεύσεις-Νομοθεσία

Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Βάσει του σχετικού Κανονισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, οι παρακάτω έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί:

1. Αρχικός Έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, μέση και χαμηλή). Επίσης, διενεργείται και σε ανυψωτικά μηχανήματα που έχουν υποστεί επανασυναρμολογήση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισημαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ και σήμανσης CE.

2. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ (σύμφωνα µε την § 5.2). Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προαπαιτούμενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά (σύμφωνα µε την § 3). Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούμενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούμενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το μηχάνημα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

3. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και μετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΌ» ή «ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ» ή «ΜΗ ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΟ», για όλα τα σημεία ελέγχου. Επιπλέον, σύμφωνα µε την § 4.8 της ΚΥΑ 15085/593/2003 – ΦΕΚ 1186Β/2003, ο φορέας πρέπει να τεκμηριώνει οποιαδήποτε απόφαση μείωσης των χρονικών διαστημάτων.

Προαιρετικοί Έλεγχοι

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των πελατών της, η Technical Bureau Certifications (TBC Hellas)  έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει και προαιρετικούς ελέγχους σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ότι τον έχει ανάγκη για κάποιο μέρος ή για το σύνολο του ανυψωτικού εξοπλισμού του π.χ. σε περίπτωση υπόνοιας ζημιάς.